ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תנא

[ז' מנחם אב, ה'תשל"ב]

לדבר בבהכנ"ס בת"ב (באם א"א – בשבת נחמו, כיון שענינו נחמה על עניני ת"ב) שהכנסת גוים ר"ל ע"י גיור שלא כהלכה בתור יהודים, שהם גוי קדוש (בדוגמת ביהמ"ק) מדגישה זכרון ענין ת"ב – כניסת גויים לביהמ"ק כפשוטו

ולכן כו' מכאו"א מביהכנ"ס מברק:

1) לראש הממשלה שצ"ל גיור כהלכה

2) לאלו שהצביעו כן (כל ביהכנ"ס יבחר בעצמו האם לכולם, או רק לאחדים) עידוד וכו'

3) להרב אונטערמאַן שי' – מברק, עידוד

שיהי' אח"כ במכ"ע פרסום שבת"ב נדבר כו' ונשלח כו'.

ע"י כותל המערבי – באם אפשר – משמרות בכל כ"ד שעות דט"ב: בלימוד התורה ואמירת תהילים המותרים בט"ב, כמובן. שיתחלפו משך שעות אחדות – בכדי שלא יזיק לבריאות המתענים.

בפ"ע

מה טוב: תורה וצדקה עפמש"נ ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה כמדובר אשתקד.


נדפסה ב"התקשרות" גליון נד ע' 12. וראה גם אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

לדבר כו' הוראות כ"ק אדמו"ר לתשעה באב.

בקשר לזה חילק כ"ק אדמו"ר בתשעה באב אחר חצות היום שטר של דולר (בצירוף מכתב – אגרת שלפנ"ז) לאלו שילכו בשליחותו זו (ראה ב"מבוא"). וראה גם לקמן אגרת י'תס.

גוי קדוש יתרו יט, ו.

להרב אונטערמאַן ראה גם לעיל אגרת י'תיג.

עפמש"נ ישעי' א, כז. וראה לקו"ת דברים א, סע"ב ואילך.

כמדובר אשתקד שיחת ש"פ פינחס, מבה"ח מנ"א תשל"א (לקו"ש ח"ח ע' 352 ואילך). וראה גם לעיל אגרת י'קצח.