ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תנג

ב"ה, י"ג מנחם אב, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מו"ה אלי' שי' טרוזמן

שלום וברכה!

בנועם ובסיפוק רוחני מקבל אני מזמן לזמן ידיעות על דבר פעולותיו הטובות בעניני צדקה וחסד והחזקת היהדות לימוד התורה וקיום המצוות והיותו אחיעזר ואחיסמך לכל אלה שעושים בזה.

ובטוחני שהשם יתברך ויתעלה יברכו ויצליח בזה להבא כמו שהצליח בעבר. וגדול זכות פעולות האמורות להוסיף בברכת ה' בכל המצטרך לו ולבני ביתו שיחיו ובפרט בבריאות וגם בפרנסה. ועוד ועיקר אשר הפרנסה אשר להוצאה ניתנה תצא לענינים טובים בריאים ומשמחים, כולל עניני תורה ומצוות משמחי לב. וזכות הרבים מסייעתו.

בכבוד ובברכת הצלחה לעשות טובות צדקה וחסד מתוך שמחה.


משמחי לב: תהלים יט, ט.