ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תנה

ב"ה, י"ג מנחם אב, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אריאל שי'

המכונה ד"ר בר-סלע

שלום וברכה!

זה עתה הגיעני מכתבו מכ"ג בתמוז, שהתאחר באופן בלתי רגיל.

ויהי רצון שיהא ביקורם בארצנו הק' תובב"א בהצלחה.

וכיון שכבר נכנסנו בימי הנחמה (שבעה דנחמתא) שלאחרי החורבן אשר מפני חטאינו גלינו מארצנו, יהי רצון שבקרוב ממש נזכה לקיום היעוד שייהפכו הימים לששון ולשמחה במילואם בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

זה מזמן שנודעתי מכבוד אביו שי' על דבר העלי' לאה"ק של כמה מקרובי המשפחה ממדינתנו לפנים, ויברכם השי"ת שיסתדרו באופן טוב בכל הפרטים ויזכו להתראות שם עם שאר הקרובים בעתו ובזמנו.

נעם לי במאד להוודע מהרב הר"ש שי' לזרוב מפגישתו עם מר ומעזרתו בעבודת הרב האמור. ותקותי אשר תמורת "עזרתו" יוכל להאמר "השתתפותו", כוונתי שיהי' לא רק אחי עזר כי אם שותף לכל פרטיו, והרי די' ומספיקה העבודה לשנים ויותר. וזכות הרבים מסייעתם.

בכבוד ובברכה.


מר אריאל . . בר-סלע: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ג אגרת ח'תתנט.

מפני . . מארצנו תפלת מוסף דיו"ט.

היעוד זכרי' ח, יט. וראה רמב"ם הל' תעניות בסופן.