ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תנו

ב"ה, י"ג מנחם אב, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר דוד שי' אדלר

שלום וברכה!

הפתעה נעימה היתה לי בקבלת מכתבו מח' באב, ובודאי זוכר אני את אביו אשר רבות ביקר בביתנו, וכדרך זכרונות ימי הילדות נזכר במיוחד מראה הבית (ביתכם) בהבנותו, אשר כפי שביארו לי אז הרי אביו הי' הקבלן והבונה והבעל-הבית.

נעימה כפולה היתה לי בקראי אשר זוכר מר את גזע צור מחצבתו ממשפחת מויסייב, משפחה חסידותית ידועה מעיר קרמנצ'וג, עיר חסידותית ידועה. ותקותי אשר זכרון זה פעיל גם כן בנוגע לחיי יום-יום בהנהגה ואורח חיים, כי מעשה הוא העיקר, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בקשר לסיום מכתבו על דבר הסתדרות במקום מתאים וכו', מובן שמכאן אי אפשר לדון האם ידידי אשר באה"ק ת"ו יכולים לעזור לו בזה. אבל בודאי באם ביכולתם לעזור, יעשו זה בחפץ לב. ויתקשר עם ועד כפר חב"ד, וכשיראו מכתבי זה, שוב אין צורך בהמלצה נוספת, ובכלל אין צורך בהמלצה בידעי טוב לבם.

בברכה לבריאות ולהסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


מעשה הוא העיקר: אבות פ"א מי"ז.

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.