ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תנז

ב"ה, ט"ו מנ"א, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח בקשר לחגיגת הבר-מצוה של יתומי המלחמה.

ב"ה, ט"ו מנחם אב, ה'תשל"ב

לכל אחד ואחד מהברי מצוה יתומי המלחמה

בארצנו הקדושה שליט"א

שלום וברכה רבה!

ביום טוב זה, כדבר חכמינו במשנתם, בימי הנחמה לאחר החורבן אשר "מפני חטאינו גלינו מארצנו", משתתף הנני בשמחתך לרגל הגיעך לגיל בר מצוה,

ויהי רצון שתקבל עליך עול תורתנו תורת חיים ומצותי' בשמחה ותקיימם מתוך בריאות ומנוחה, כי יתן ה' שלום בארץ. וגדול זכות התורה והמצות להגן על הארץ ועל עמנו בכל מקום שהם, ולהפיל אימתה ופחד על כל אויב וצר, וסגולה מיוחדת במצות תפילין אשר כהודעת חז"ל כל עמי הארץ יראו ממך,

ובכל זה תגרום נחת רוח אמיתי לאביך, השם יקום דמו, אשר מעולם האמת בו הוא נמצא משגיח בהנעשה אתך, מתענג עונג רב בהנהגתך הטובה, ושמח שמחה גדולה בראותו אשר הולך אתה מחיל אל חיל בתורתנו תורת אמת ומצותי'.

ויהי רצון אשר בצדק (ובעניוות) תוכל לומר: כמופת הייתי לרבים ואתה (השם) מחסי עוז.

בברכת מזל טוב ולכל המשפחה שליט"א,

מנחם שניאורסאהן


במשנתם: תענית כו, ב.

מפני . . מארצנו תפלת מוסף דיו"ט.

כי יתן ה' שלום בארץ ע"פ לשון הכתוב – בחוקותי כו, ו.

ולהפיל אימתה ופחד ע"פ לשון הכתוב – בשלח טו, טז.

במצות תפילין ראה גם לעיל אגרת י'כ (ע' לא), ובהנסמן בהערות שם.

כהודעת חז"ל ברכות ו, א.

כל עמי הארץ יראו ממך ע"פ לשון הכתוב – תבוא כח, יו"ד.

מחיל אל חיל תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

כמופת . . עוז תהלים עא*, ז.

*) הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.