ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תנח

ב"ה, ט"ו מנחם אב, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ועד כפר חב"ד בארצנו הק' תבנה ותכונן במהרה בימינו

על ידי משיח צדקנו בב"א

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מה' מנ"א – יום הסתלקות האר"י החי – אשר זכו להיבחר לועד כפר חב"ד, מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

ויהי רצון אשר יזכו ויצליחו להגדיל את כפר חב"ד – באורך רוחב ועומק – בגשמיות וברוחניות גם יחד.

והרי נכנסנו בימי הנחמה (שבעה דנחמתא), אשר כל אחד ואחת מוסיף אומץ ומצליח למעט בהסיבה – "מפני חטאינו", ועל ידי זה מקרב ביטול המסובב – "גלינו מארצנו"; על אחת כמה וכמה בני ובנות ישראל היושבים בארץ אשר "תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה", ובמיוחד כשעושים זה מתוך אור וחיות חסידותיים, מעינות הבעש"ט (נשיא חסידות הכללית) ותלמידיו ותלמידי תלמידיו

ובראשם נשיא חסידות חב"ד, רבנו הזקן –

אשר על ידי כל זה קאתי מלכא משיחא ובעגלא דידן.

וכמדובר כמה פעמים, הרי שליחות מיוחדת בכל זה לכפר חב"ד ולתושביו, מנער ועד זקן טף ונשים, והועד הרוחני והרב מרא דאתרא בראשם – שליט"א,

ועד אשר בצדק יאמר כפר חב"ד בכל עניניו:

כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז.

בברכה להצלחה רבה ולבשורות טובות בכל האמור.


ועד כפר חב"ד: ראה אגרת נוספת אליהם – לעיל אגרת י'קצח.

באורך רוחב ועומק ראה שער היחוד לאדהאמ"צ בתחלתו.

מפני . . מארצנו תפלת מוסף דיו"ט.

תמיד . . שנה עקב יא, יב.

והרב מרא דאתרא מוה"ר שניאור זלמן גורליק.

כמופת . . עוז תהלים עא*, ז.

*) הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.