ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תס

[מנחם אב ה'תשל"ב]

להשלוחים שליט"א שטענו למה נגרע (בקשר להשקל דת"ב וכו')

א) הנ"ל הוא ע"ד מחז"ל (יומא פ"ז מ"א): הרואה כו' אינו רואה כו'.

ב) אדרבא בהשליחות כפלים – שני שקלים.


נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 297 ע' 22. "התקשרות" גליון נד ע' 12. מענה להתמימים שנסעו בשליחות המל"ח ולא קבלו שטר של דולר מכ"ק אדמו"ר שחילק בתשעה באב, לאלו שהלכו בשליחותו לדבר בבתי הכנסת אודות תיקון החוק ד"מיהו יהודי", כדלעיל אגרת י'תנא.

הרואה כו' אינו רואה כו' במשנה שם: הרואה כהן גדול כשהוא קורא – אינו רואה פר ושעיר הנשרפין, והרואה פר ושעיר הנשרפין – אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא. ולא מפני שאינו רשאי, אלא שהיתה דרך רחוקה, ומלאכת שניהן שוה כאחת.