ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תסא

ב"ה, ערב ש"ק מברכין חודש אלול, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כנס נשי ובנות חב"ד בארצנו הקדושה

תובב"א על ידי משיח צדקנו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בעמדנו להיכנס לחודש אלו"לאני לדודי ודודי לי,

חודש הסיום והחשבון של השנה העוברת והכנה טובה לשנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה (ענין – אני לדודי)

והצלחה רבה בכל זה, וכתפלתנו במזמור הנאמר פעמיים בכל יום בחודש זה: שמע הוי' קולי אקרא וחנני וענני (ענין – ודודי לי),

בודאי שהכנס שיתקיים בשבוע של ר"ח אלול יהי' תואם לשתי הנקודות האמורות, של חשבון-צדק על העבר והכנה וקבלה טובה על להבא, חדורים אור וחיות.

ואף שעבודה גדולה היא – הרי כיון שנצטווינו על עבודה זו – ודאי וברור אשר מקודם לזה ניתנו כל היכולת והכח לעשותה בפועל ובמילואה ומתוך שמחה, ואין הדבר תלוי אלא ברצון.

ומסוגל לכל זה חודש אלול במיוחד – כידוע ביאור רבנו הזקן בנוגע לאלול: משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם.

וכשהמלך בשדה ובסבר פנים יפות, בודאי ששעת הכושר היא להחלטות טובות וגדולות ולהוציאן בפועל בעתן ובזמנן ובמילואן.

ובפרט נשי ובנות ישראל אשר חוננו בתכונות מיוחדות בהנוגע לרגש שבלב, ובמילא בהשפעה מיוחדת בהנוגע לעבודת החודש וכאמור במזמור האמור: לך אמר לבי בקשו פני (פנימיות הלב) את פניך הוי' אבקש,

וכמרומז גם בפרשת השבוע של הכנס – "ולא יסור לבבו". שהאשה יש לה השפעה מיוחדת על לב בעלה להיות עזר כנגדו, ועל ידי זה היא גם עקרת הבית, עלי' נאמר חכמות נשים בנתה ביתה – כל הבית, אנשים נשים וכל אשר בבית.

ומובן שחינוך הבנות בכיוון זה – צריך להתחיל משחר הילדות.

ויהי רצון שהכנס יהי' בהצלחה בכל האמור ויוסיף כוח ועוז בכל פעולות נשי ובנות חב"ד בארצנו הקדושה ובכל מקום,

והשי"ת יברך אתכן בכל זה ובכל המצטרך

וכמש"נ: בך הוי' חסיתי אל אבושה לעולם.

בברכה לבשורות טובות ולכתיבה וחתימה טובה לכל או"א ולכל בני המשפחה – שליט"א,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 315 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

אלו"ל . . אני לדודי ודודי לי שה"ש ו, ג. אבודרהם סדר תפלת ר"ה ופירושה פ"א. פע"ח שער כ"ד (שער ר"ה) פ"א. הנסמן בתו"מ – סה"מ אלול ע' רמה הערה 67.

חודש הסיום והחשבון ראה סה"מ תרצ"ו ס"ע 141 ואילך. תרח"ץ ס"ע סו. סה"מ אידיש ע' 75. שם ע' 129. ובכ"מ. וראה תו"מ – סה"מ תשרי ע' קטז, ובהנסמן שם הערה 65.

במזמור הנאמר פעמיים בכל יום סידור האריז"ל להר"ש מרשקוב סדר כוונת ר"ח אלול. סידור קול יעקב וסידור אדה"ז אחר שיר של יום. מטה אפרים או"ח סתקפ"א ס"ו. וראה בארוכה שער הכולל פי"א סקכ"ח. וש"נ. הנסמן במאמרי אדהאמ"צ דברים ח"ב ע' תצב.

שמע . . וענני תהלים כז, ז.

כיון שנצטווינו . . ודאי . . ניתנו . . והכח ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.

ביאור רבנו הזקן לקו"ת ראה לב, ב.

לך . . אבקש תהלים כז, ח.

בקשו פני (פנימיות הלב) ראה לקו"ת נצבים מד, ב ואילך. ובכ"מ.

ולא יסור לבבו פ' שופטים יז, יז.

עזר כנגדו בראשית ב, יח.

עקרת הבית ראה ב"ר פע"א, ב. זח"א קנד, א. אוה"ת נ"ך ח"ב ע' תתעא, ושם ע' תתנח ואילך.

נאמר משלי יד, א.

וכמש"נ תהלים עא*, א.

*) הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.