ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תסג

ב"ה, תחילת אלול, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר בני חן שי'

יו"ר ארגון הסטודנטים הישראלים

בולוני'

שלום וברכה!

בזמנו קבלתי מכתבו בקשר להמסעדה הכשרה בבולוני'; ומובן אשר תיכף באתי במגע עם גורמים שונים בזה, שדיווחו לי מהתפתחות הדברים והטבה ניכרת וכו'. ותקותי שהבטחת הגורמים לעזור ככל התלוי בהם יצאה לפועל, וינעם לי לקבל מכתב עם בשורות טובות בזה.

בהכנסנו לחודש אלו"ל, ידוע ביאור כ"ק אדמו"ר הזקן בענין סגולת ימי חודש זה, על פי משל ממלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר להקביל פניו בשדה, ואז רשאין כל מי שרוצה להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם וכו' (לקוטי תורה; ראה ל"ב).

וידוע מנהג אדמו"ר הזקן, שכשהי' אומר משל הי' מדוייק גם בפרטיו; ועל דרך זה גם במשל האמור דמלך בשדה, שבכלל אפשר ללמוד ממנו כמה וכמה ענינים, ובתוכם גם דלהלן:

ברוחניות, כשאדם "בשדה", הרי זה משמע בכללות שעוסק בענינים שאינם קשורים ישר עם קיום מצוות או לימוד תורתנו הק', אבל גם אז צריך להיות בדוגמת "שדה" שממנו יוצא לחם. וברוחניות הוא מה שקוראים חכמינו ז"ל – שכדרכם בקודש מביעים שיטה שלימה במלים ספורות – "כל מעשיך יהיו לשם שמים".

ובחודש אלול יש נקודה נוספת שאז שעת הכושר במיוחד להתבונן ולראות עוד יותר בהדגשה עניני השגחה פרטית של בורא עולם ומנהיגו ושיש בעל בית לבירה זו, התבוננות עד לאופן שמעורר אהבה לבורא ית' וכמו שאנו אומרים בקריאת שמע פעמים בכל יום: ואהבת את ה' אלקיך. והוא מה שאדמו"ר הזקן ג"כ מביא בתור הקדמה למשל האמור בתור יסוד והתחלה לכל המאמר: "אני (כל אחד מבני ישראל) לדודי (זה הקב"ה) ודודי לי – ראשי תיבות אלו"ל". שאם קורא להקב"ה "דודי", הרי זה מראה שהוא במצב של ואהבת את ה"א.

ועוד במשל האמור, שאז מקבל את כל אחד בספ"י, הרי בנמשל הוא שכיון שחודש אלול הוא הקדמה והכנה לראש השנה, הרי בחודש זה שעת הכושר להתכונן ולקבל שנה טובה ומתוקה בגו"ר גם יחד.

בודאי למותר להדגיש למר גודל חשיבות הצעירים והנוער בכל ענינים האמורים, וכמדובר כמה פעמים שהנוער עדין לא רגיל כל כך בפשרות ומוכן לנהל מלחמות על כל אתגר ואינו נרתע אפילו בפני אתגר גדול הדורש מאמצים גדולים וכו'.

ויהי רצון שיבשרו טוב בכל האמור. ומובן שכל הכתוב מופנה לכל חברי הארגון שי'.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור ולכתיבה וחתימה טובה.


שממנו יוצא לחם: ע"פ לשון הכתוב – איוב כח, ה.

כל מעשיך יהיו לשם שמים אבות פ"ב מי"ב. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א.

ושיש בעל בית לבירה זו ראה ב"ר רפל"ט.

התבוננות . . שמעורר אהבה לבורא ית' ראה רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ב ה"ב.

ואהבת את ה' אלקיך ואתחנן ו, ה.

אני . . לדודי . . ודודי לי  –  ראשי תיבות אלו"ל שה"ש ו, ג. וראה לעיל אגרת י'תסא, ובהנסמן בהערות שם.

לדודי (זה הקב"ה) ירושלמי ברכות פ"א ה"ח. שהש"ר פ"ו, ב (א). ועוד.

וכמדובר כמה פעמים ראה גם לעיל חכ"ו ע' קעז. שם ע' תלה. לעיל ע' שסג. ובכ"מ.