ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תסד

ב"ה, ד' אלול, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר שלום דובער הכהן שי' גוטניק

שלום וברכה!

מכתבו מכ"ז מנ"א עם המצ' אליו נתקבל, ולאחרי בקשת סליחתו מוכרחני להביע תמיהתי הכי גדולה על סיום מכתבו אשר "תוכן מכתבו של דר. ב. מענין". שהרי מכתבו זה הוא בניגוד גמור להחלטת האסיפה שבה השתתף גם דר. ב., אסיפה שהיתה בתוך המעת לעת של ההצבעה האחרונה, ובהשתתפות הנ"ל וכל חבריו בממשלה ובכנסת החליטו שאם לא ימלאו הדרישות שלהם וכו' יצביעו בעד התיקון "גיור כהלכה". במלים אחרות – מסכנים השתתפותם בממשלה בשביל תיקון זה. והרי זה מפריך לגמרי תוכן המכתב.

ועד כמה גדול כוחה של צחות שפתים, שאפילו כשהוא בניגוד גמור למה שאמר אותו איש גופא תוך כדי דיבור, הרי מתקבלת ה"הסברה" וכו' וכו'.

לא נגעתי בזה כלל שכל המכתב הוא היפך הפסק-דין של הרבנות הראשית משנת תש"ל, היפך הקול-קורא של 32 רבנים בשנת תש"ל, וכו'. ועד כדי כך, שח"כ הרב מ.צ.נ. פרסמו אותו ב"הצופה" (בטאונו של דר. ב.) שהי' בדעתו להתפטר מהכנסת וכו' ובלבד שלא לקחת עמדה נגד התיקון דגיור כהלכה.

פשוט שברשות כת"ר לפרסם כל הנ"ל, אלא שלתועלת הדברים כדאי שיבואו הדברים ממנו ובשמו עצמו, מכמה וכמה טעמים, וק"ל. ואדרבה, כדאי לעשות מזה "טראַסק" גדול, כי היתכן אשר מיניסטר כותב בנוסח האמור וסותר דברי עצמו והמפלגה שלו, וכו' וכו'.

בודאי ידוע לכת"ר שבהחלטת האסיפה הנ"ל בהיממה דההצבעה הי' סעיף, ובסגנון החלטי, שלבחירות הבאות יהי' תנאי בלי ישונה שצריך להיות גיור "כהלכה".

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.


מכתבו של דר. ב.: דר. יוסף בורג (שר המשפטים בממשלת ישראל ומראשי המפד"ל), בענין "חוק השבות" וגזירת "מיהו יהודי". ראה גם לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

הפסק-דין של הרבנות הראשית ראה גם לעיל אגרת י'רעט, ובהנסמן בהערות שם.

הרב מ.צ.נ.: הרב משה צבי נרי'.