ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תסה

ב"ה, ד' אלול, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בעמדנו בתחילת אלול –

וידוע ביאור רבנו הזקן (ד"ה אני לדודי ודודי לי, ר"ת אלול, לקו"ת פ' ראה, לב) בענין סגולת חודש זה ע"פ משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה, ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, כו' –

יהי' רצון שימלא השי"ת משאלות לבב כ' לטובה, בטוב הנראה והנגלה, ולראשונה – רפואתה קרובה של זוג' תחי', (שמסרו לי מאנ"ש שי' ע"ד המאורע ל"ע ול"ע, ולאחרי זה – ע"ד השיפור במצב בריאותה), ובסגנון הידוע יאריכו ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים.

זכיתי והו"ל כרך נוסף מחד"ת של אאמו"ר וכן חלק מהמכתבים שקבלתי ממנו בעתו. ובפ"ע נשלח לכ' ותקותי שיקבל, עכ"פ לפני השנה הבע"ל.

בהוקרה ובכבוד ובברכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ולבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. בודאי נמסר הפ"ש ממני על ידי בת אחיו ובעלה – שי' ובפרט שאמרו לי שבתוך היממה לחזרת הבעל לאה"ק יסעדו ביחד עם כ' וימסרו ד"ש מפורטת.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

של זוג' תחי' ראה גם לעיל אגרת י'תלז, ובהנסמן בהערות שם.

כרך נוסף לקוטי לוי יצחק – ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומחז"ל ואג"ק, י"ל בתאריך עש"ק מברכים חודש מנחם אב, ה'תשל"ב.