ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תסו

[ה' אלול, ה'תשל"ב]

ודאי צודק שהכל בידי שמים כו' וכמחז"ל בזה, אבל הם אמרו והם אמרו (ספרי לראה טו, יח) שלא יהא יושב ובטל כ"א "בכל אשר תעשה".

וכיון שאדם קרוב אצל עצמו – צ"ל שאלה אצל מבין בנדו"ז והעיקר – עשי' בפועל ע"פ עצתו.

אזכיר עוה"פ עה"צ ולכוח"ט.

כדאי שבשהותו בהמבורג יבקר בקהלה ויעורר העסקנים שי' ע"ד החינוך – ובקול רעש גדול כו' – ובכלל בעניני יהדות (ע"פ שמועה – יש שם כסף ואין פעילות כדבעי, ואולי עוד פחות מזה).

ומי יודע אפשר זוהי הכוונה האמיתית דהשגחה העליונה – ומה' מצעדי גבר כוננו.

אזכיר עה"צ לכהנ"ל.


נכתבה על גליון המכתב מיום ה' אלול ה'תשל"ב.

שהכל בידי שמים ברכות לג, ב.

בכל אשר תעשה פ' ראה טו, יח. וראה סהמ"צ להצ"צ (דרך מצוותיך) מצות תגלחת מצורע בסופה (קז, א-ב). קונטרס ומעין מאמר כ"ה פ"א.

שאדם קרוב אצל עצמו יבמות כה, ריש ע"ב. וש"נ.

ומה' . . כוננו תהלים לז, כג. וראה "היום יום" יו"ד תמוז. אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"ה אגרת א'ריד. א'ריח.