ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תסט

ב"ה, י"א אלול, תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום כ"ב מנ"א.

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון, מזכיר

נ.ב. הַיסע להולנד לארגן שיעורים וכו' – מובן שצ"ל התייעצות בזה עם עסקנים יר"ש שבהולנד על אתר.


מצילום האגרת. נדפסה ב"התקשרות" גליון רסב ע' 14.