ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תעא

[י"ד אלול, ה'תשל"ב]

לכל משתתפי כנס הארצי של

בוגרי בסל"מ בכפר חב"ד שליט"א

בימים, שכדברי אדמו"ר הזקן, רשאין כל מי שרוצה להקביל פני המלך הקב"ה בשדה והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם,

יהי רצון שיעשה כן כל אחד מאתנו ויקבלו החלטות טובות ומעשיות כרצון המלך.

ובסבר פנים יפות יברכם המלך לקיימן במילואן

ובאופן, כנאמר: כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז.

בברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה,

מנחם שניאורסאהן


נוסח המברק להכנס שהתקיים ביום י"ד אלול ה'תשל"ב.

שכדברי אדמו"ר הזקן לקו"ת ראה לב, ב.

כנאמר תהלים עא*, ז.

*) הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.