ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תעה

ב"ה, ח"י אלול תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

תלמידי ישיבת אחי תמימים בראשון לציון

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום אדר"ח אלול, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וכיון שהובטחנו יגעת ומצאת, הנה ילמדו בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות ועד לאופן שהתורה קוראה לזה יגיעה והלימוד יביא לידי מעשה קיום המצות בהידור, ואז תקוים ההבטחה – ומצאת.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"מקדש מלך" ח"ג ע' 167.

שהובטחנו מגילה ו, ריש ע"ב.

והלימוד יביא לידי מעשה ראה קידושין מ, ב. וש"נ.