ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תעו

[ח"י אלול, ה'תשל"ב]

לכל המשתתפים בחגיגת הנחת אבן הפנה

לבית הכנסת לעולי גרוזיה בלוד שליט"א

תהא ההנחה בשעה טובה ומוצלחת בזירוז הבני' וגמרה בקרוב.

ומגלגלין זכות ליום זכאי –

יום הולדת שני המאורות הגדולים, אדמו"ר הבעש"ט שלימד והורה

צהר תעשה לתיבה בא אל התיבה

שעל האדם להאיר תיבות התפלה והתורה ולהכנס כולו בהן,

והולדת אדמו"ר הזקן בעל סידור התפלה והשו"ע.

ויהי רצון שיהי' בית הכנסת בית גדול שמגדלין בו תפלה ותורה

ומתוך התלהבות וחיות ורצון תקיף במרחב דארץ הקודש ומכש"כ מהתנהגותם בזה בהיותם במיצר.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.


נדפסה ב"התקשרות" גליון ל ע' 15.

ומגלגלין . . זכאי תענית כט, א. וש"נ.

צהר גו' נח ו, טז. ז, א. וראה כתר שם טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות ס"ח ואילך. וש"נ.

בית גדול מלכים-ב כה, ט. וראה מגילה כז, רע"א.