ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תעז

[אלול, ה'תשל"ב]

[1] לכאורה שולל השתתפות דכו"כ –

אולי להוסיף "ואנ"ש" (או כיו"ב) וכן בהפתח דבר וכו'.

[2] כדאי שהפורמַט – כמו הלקו"ש.

[3] א"כ – חבל [להשמיט]. והרי אפשר לצרף להנ"ל עוד 61 ע' או כיו"ב.

[4] 10% השתתפות מקרן הע' (כבשאר ע"א מוסדות).

[5] יו"ל ע"י "חבר מערכת".


מצילום כתי"ק. מענה למערכת "הערות התמימים ואנ"ש".

לכאורה כו' במכתבם: לקונטרס "הערות התמימים". כ"ק אדמו"ר הקיף את התיבה "התמימים", וכתב (כבפנים).

א"כ כו' במכתבם: מטעם זה (מפני אפס המקום כו') הוכרחנו גם להשמיט כמה עמודים שהיו כבר מתוקתקים ומוכן לדפוס.

יו"ל ע"י בדף השער לא כתבו מי המו"ל, והשאירו מקום חלק.