ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תעט

ב"ה, ח"י אלול, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שמואל שי' אַזימוב

שלום וברכה!

נעם לי להוודע על דבר התפתחות עבודת צא"ח בפּאַריז וסביבותי', ותקותי חזקה אשר לא יסתפקו בהמצב דעתה ויקויים בכל אחד מהם מאמר חכמינו ז"ל: מי שיש לו מנה רוצה מאתים, מאתים רוצה ארבע מאות.

ובפרט אשר בא לפועל קנין בית המרכזי של צא"ח בשעה טובה ומוצלחת.

התפתחות העבודה בהוה, על אחת כמה וכמה ההתפתחות בעתיד לפי תקותי האמורה, דורשת פעילות מלאה של כל אלה שזכו והצליחו לעבוד בזה עד עתה, ונוסף לזה צירוף אישים וכוחות חדשים המתאימים לזה. וגודל הזכות בודאי אינו צריך ביאור.

ב) כיון שההצלחה תלוי' ברצונו של אדם, וכמבואר בדא"ח בארוכה שהרצון שולט בכל כוחות הנפש, מתחיל מחב"ד, כמאמר חכמינו ז"ל לעולם ילמד אדם במקום שלבו חפץ, ורצונו של אדם חזק יותר כשמרגיש שזהו מעשה ידיו (בעזר השי"ת), צריכה להיות אוטונומי' במדה חשובה, ובנוגע בהוה; אוטונומי' בהפעולות הקשורות בביהכ"נ ברחוב ד'יוק. ובטוחני שלא רק שלא יהי' בזה גרעון, אלא אדרבה, אוטונומי' זו תעזור להתפתחות פעולות אלו וגם להתפתחות הפעולות בבית המרכזי של צא"ח, שיוכלו הפעילים בבית המרכזי להתרכז יותר בפעולות דבית זה.

ג) כיון שבראש פעולות סניף ד'יוק עמד עד עתה הוו"ח אי"א נו"נ פנחס גדלי' שי' הכהן (פּאַשטער) והצליח, בודאי שימשיך בזה גם מכאן ולהבא ואדרבה באופן דמוסיף והולך כנ"ל; וכנ"ל אם יודרש בפעולות אלו שיתוף פעולה מבית המרכזי והפעילים שם, בודאי שיעשו זה בעין יפה ובטוב לבב ואיש את אחיו יעזורו.

ד) בכדי להקל התרחבות הפעולות, הרי כמו שמזמן לזמן הלשכה המרכזית תומכת בתקציב הבית המרכזי, תעשה זה גם בנוגע לפעולות דסניף ד'יוק. והסכום והקביעות בזה והזמן – כפי ראות הנהלת הלשכה המרכזית.

ה) באם יהיו חילוקי דעות בין הנהלת הבית המרכזי והנהלת סניף ד'יוק, יביאו הדברים בפני הרה"ג והרה"ח וכו' מאנ"ש שי' אשר בצרפת, והם הרר"נ שי' נעמענוב, הרר"ה שי' פעווזנער והרר"י שי' גולדברג, שיחליטו בזה, כנהוג בישראל. מובן גם כן ששלשה הנ"ל ברשותם למסור ההחלטה בדבר לשנים מהם וכו', ובפרט אם אין כולם נוכחים בעיר בשעה הדרושה.

בברכת הצלחה ומתאים לדברי רבנו הזקן בס' תניא קדישא (פ' לב) אשר כאשר כולנו יחד הרי זה ממשיך ברכנו אבינו, ובפרט אשר זכות הרבים מסייעתם בהפצת המעיינות בתוככי הפצת היהדות בכלל, ובאופן דמוסיף והולך ואור,

ובברכה לבשורות טובות בכל האמור ולכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.


מוה"ר שמואל אַזימוב: אגרת נוספות אליו – לעיל אגרת י'רכ.

מכתב דומה (בתאריך כ"ה אלול) נשלח למו"ה פנחס גדלי' הכהן פּאַשטער (דלקמן בהאגרת).

מאמר חכמינו ז"ל ראה קה"ר פ"א, יג. פ"ג, יו"ד. רמב"ן ובחיי ס"פ חיי שרה. ועוד.

וכמבואר בדא"ח ראה המשך תער"ב ח"א ע' צ ואילך. ועוד.

כמאמר חכמינו ז"ל ע"ז יט, א.

ואיש את אחיו יעזורו ע"פ ישעי' מא, ו.