ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תפ

ב"ה, כ' אלול, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר אלי' וביתו שי' עמיקם

שלום וברכה!

זה עתה מסרו לי תשורתו היקרה ג' כרכים תלמוד אל עם, עם העתקה אנגלית, יחד עם איחוליו ליום ההולדת.

ומתחילין בעיקר להשיב ברכה לשולחה, אשר מלתי' כבר אמורה בתורתנו תורת אמת ותורת חיים: ואברכה מברכיך, שהשי"ת מקור הברכה מברך את המברכים בברכתו של הקב"ה מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

ובנוסח חכמינו ז"ל מגלגלין זכות ליומין זכאין, כיון שנכנסנו לחודש אלול, וידוע ביאור כ"ק אדמו"ר הזקן בענין סגולת ימי חודש זה, על פי משל ממלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר להקביל פניו בשדה, ואז רשאין כל מי שרוצה להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם וכו' (לקוטי תורה, פ' ראה ל"ב) – יהי רצון שימלא ה' משאלות לבבו לטובה, ובסגנון המשל – בסבר פנים יפות,

והנקודה העקרית אשר יזכה ויצליח לנצל הכשרונות בם חונן – לשלימות העם והארץ ובתנאי העיקרי של שלימות זו, שלימות תורתנו, אשר כאמור נקראת תורת אמת, והרי אמת שוללת פשרה, לא רק פשרה וויתור לרובו של ענין או מחציתו, אלא פשרה כל שהיא. וכיון אשר התורה ניתנה לבני אדם דוקא וניתנה מיוצר האדם היודע טבעו, בודאי אשר מקודם לכן ניתנה לאדם הרשות והיכולת לניצול כל האפשריות בכיון האמור, ולא עוד, אלא בשמחה, ובסגנון הכתוב, עבדו את ה' בשמחה, ואין הדבר תלוי אלא ברצון.

וגדולה זכות כל אלה אשר השפעה להם בסביבתם ואפילו בסביבה רחוקה על ידי כתיבה והדפסה וכו'.

זכורני שסיפר לי מר על דבר בנו שי' שגם הוא חונן בכשרון הכתיבה והפרסום וכו', ומטובו למסור גם לו פ"ש ונקודות ממכתב זה השייכות גם לבנו, ואם תמצא לומר, להיות בנו קרוב יותר לנוער ולצעירים, אחריותו וגם זכותו גדולים עוד יותר.

אחתום במשנה תודה על התשורה האמורה, ובברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולכל אשר לו,

בכבוד ובברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' קעד ואילך.

מר אלי' . . עמיקם אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תשצד, ובהנסמן בהערות שם.

מלתי' כבר אמורה ראה ירושלמי ברכות ספ"ח. וראה לקו"ש ח"ה ע' 422 הערה 6.

ואברכה מברכיך לך לך יב, ג.

מידו . . והרחבה נוסח ברכה ג' דברכת המזון.

ובנוסח חכמינו ז"ל תענית כט, א. וש"נ.

הכתוב תהלים ק, ב.

בנו יאיר.