ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תפא

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

תלמידי ישיבות תומכי תמימים אשר בנחלת הר חב"ד בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הפ"נ שלהם בנועם קבלתי.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע להם ברכתי, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שנת הצלחה בלימוד תורתנו הקדושה בשקידה ובקיום מצותי' מתוך בריאות הנכונה.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נוסח דומה נשלח לכו"כ מוסדות.