ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תפב

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לכ' ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בהוקרה ובכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

ז"ע התקבלה הידיעה (בצירוף העתק מכתבי כ') ע"ד יסוד הקרן שיאפשר לת' מצטיינות ב"בית רבקה" שבכחב"ד – תי' – לבקר מקומות קדושים באה"ק (שכולה קודש), ות"ח ת"ח על הבשו"ט,

ופשוט שנכלל זה – כהצעת כ' – בהע"א מוסדות. ומצו"ב השתתפות "קרן השבעים" בהקרן עשר אחוז (לערך).

ויה"ר שיקויים בביקורים הנ"ל – כל' תוה"ק "לתור בארץ" – וכפרז"ל (שהש"ר בתחלתו) מל' ויתרון ארץ, להוסיף ולהעלות את הארץ – וכמבואר בארוכה באור התורה שלח (ע' תמג ואילך).

ז"ע הביאו האורחים שי' – שני הס' (בין איתני גולה, פאַרזיך) והפ"נ דח"י אלול – יום סגולה.


מצילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

לתור בארץ ע"פ לשון הכתוב – שלח יג, טז.

ויתרון ארץ קהלת ה, ח.

בין איתני גולה ירושלים, תשל"ב.

פאַרזיך תל אביב, תשל"ב.