ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תפג

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה אבנר חי שי' המכונה ד"ר שאַקי

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לכ' ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה אשר כשם שבעבר כמופת הי' לרבים בהגנה על התומ"צ, דבר ה' זו הלכה, מבלי חת

כן יעשה וגם יוסיף בעתיד וקרנו תרום בכבוד,

עדי יקויים היעוד: כי מציון תצא תורה (תורת אמת – שאמת שוללת פשרות) ודבר ה' (זו הלכה) מירושלים (אשר קיומה תלוי בשלילת "כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה" – כהוראת חז"ל שבת (קיט, ב)) ולבשו"ט.


מו"ה אבנר . . שאקי: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'רפג, ובהנסמן בהערות שם.

כמופת הי' לרבים ע"פ לשון הכתוב – תהלים עא*, ז.

*) הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

דבר . . הלכה שבת קלח, ב.

היעוד ישעי' ב, ג.