ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תפה

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר שמואל שי' רכטמן

ראש עירית רחובות

שלום וברכה!

בנועם ובהוקרה נתקבל מכתבו וכן פ"ש אישית על ידי הזוכה בגורל, מר שלמה שי' אידלמן, תושב רחובות, שהביא גם ברכות מר וחבריו במועצת העירי'.

וכבר מלתי אמורה בכגון דא, מקרא מלא דיבר הכתוב, ואברכה מברכיך, שכל המברך מתברך מאת ה' מקור הברכות, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, למר ולכל אשר לו, ולכל חברי מועצת העירי' וכל תושבי העיר, שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, ומתוך הרחבה,

ויזכו לקיום הכתוב, כסיום מכתבו, "כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ", בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

בהוספה להנ"ל, בודאי ימסור הזוכה בגורל פ"ש אישית, וכן מרושמי ביקורו כאן, למר ולחבריו ולתושבי העיר, שיחיו, בשובו מדרכו צלחה.

ויהי רצון אשר כל הברכות והאיחולים אשר אחב"י מאחלים זל"ז יקויימו במילואן, בטוב הנראה והנגלה.


הכתוב: לך לך יב, ג.

מידו . . והרחבה נוסח ברכה ג' דברכת המזון.

כי . . בארץ תולדות כו, כב.