ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תפו

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס וכו'

מוהר"ר שלמה שי' גורן

הרב הראשי וראב"ד לתל אביב-יפו והמחוז

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לכת"ר ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

נ.ב. כיון שרצוני לשמור על היחסים שבינינו וכן על פי הוראה כללית דתוה"ק, איני רוצה שיוודע הבא לקמן לכת"ר מן הצד, ולכן כותב אני את זה, והוא: אשר מתאים לעמדתי בעת הבחירות להרבנות הראשית בפעם הקודמת, עמדה המיוסדת על המבואר בכ"מ ומהם בשו"ת חתם סופר הידועות, הנני נגד הדחת רב ממשרתו בסיום זמן חוזה וכיו"ב, ואין זה פוגע כלל ח"ו בהמועמדים נגדו, וכפי שכתבתי כנ"ל בבחירות הקודמות.

לאחרי בקשת סליחת כת"ר על כתבי הבא לקמן, ולכאורה הוא נגד פתגם רבינו הזקן "מיט אַן עצה שלאָגט מען זיך ניט אָן", בכל זה, מיוסד על יחסינו לכאורה אסור לי לעבור על זה בשתיקה, והוא: שנוסף על הכתוב לעיל, שגם מפני זה קויתי אשר כת"ר יסיר את מועמדתו ולכן חכיתי גם בפירסום עמדתי בזה, כולי האי ואולי, הנה עוד נקודה עיקרית במצב המיוחד בבחירות אלו אשר מנצלים מועמדות כת"ר למלחמה נגד הדיוק בשמירת ההלכה. והרי בכל ענינים דקדוש השם וכו' נוגע בעיקר פירוש ותגובת העשרה מישראל, שלכן גם אמוראים ענוי עולם אמרו כגון אנא אי שקילנא וכו'. ועוד אשר דוקא חוגים הידועים בעמדתם לכל עניני תורה ומצותי' הם התומכים ומרעישים וכו' למועמדות כת"ר. ובודאי לדכותי' אין צורך בביאור נוסף, ובפרט שקשה עלי בכלל אָנשלאָגן זיך בהאמור.


מוהר"ר שלמה גורן: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'תיט, ובהנסמן בהערות שם.

מתאים לעמדתי . . בבחירות הקודמות ראה לעיל ח"כ אגרת ז'תעד, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם רבינו הזקן ראה גם לעיל אגרת י'שנג, ובהנסמן בהערות שם.

כגון אנא אי שקילנא וכו' יומא פו, א.