ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תפט

[אלול, ה'תשל"ב]

באם עי"ז יתוסף בהנ"ל, (ולא רק יפטור אנ"ש שי' שעל אתר מכל אחריות וק"ל).


מענה למו"ה אפרים וואָלף. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'שס, ובהנסמן בהערות שם.

באם עי"ז כו' במכתבו: רב"צ שי' שם-טוב הפציר בי כמ"פ להכנס לעניני הת"ת בב"ב, ולקבל עלי אחריות ולתת כסף וכו' . . אם להכניס עצמי לענין זה כו'.

ראה גם לעיל אגרת י'תכג (ע' רמב).