ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תצ

[ה'תשל"ב]

מענתי מאז לזוגתו תי' – שמצטטה לעיל – מובן שלא הייתה בגדר חוקה כלל, כ"א ע"מ לבוחנה מזמן לזמן ע"פ התוצאות שלה.

פשוט ש"רקבון" (ולא בתור הכנה לצמיחת "מציאות" טובה יותר ובהרבה) – ה"ז היזק היחיד ובמילא גם היזק הרבים, ועד"ז העלם ואי-ניצול כשרונות – וה"ז היפך דבל תשחית והיפך דבכל ד ר כ י ך דעהו.

ע"פ כהנ"ל מובן – דבאם לא יוחרב עי"ז המוסד (חינוך) בו נמצא, או שבלאה"כ לא יהי' לו קיום, ואינו קשור בחוזה וכיו"ב – יתענין במשרה מתאימה. ואם יתברר שהמשרה שכותבה מתאימה גם בפרטי', יתענין בה.

קבלה. אזכיר עה"צ ולכחו"ט.


מצילום כתי"ק.

דבל תשחית פ' שופטים כ, יט (וראה לקו"ש חכ"א ע' 80 הערה 35).

דבכל דרכיך דעהו משלי ו, ג. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג.