ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תצב

[ה'תשל"ב]

עפ"ז יגמרו השידוך בשטומו"צ (באם הורי' שי' ג"כ מסכימים ע"ז) – אבל בכדי למנוע שקו"ט לאח"ז – כדאי שידברו לא רק במושגים כללים "ע"פ תומ"צ" וכיו"ב – אלא גם בפרטים: פּאַריק, שיעור בתורה בכל יום, וכמה, ואיפוא, וכו',

גם כל השמות שלו ואזכיר עה"צ.


פאַריק: פאה נכרית. ראה גם שידוכים ונשואין (קה"ת, תשנ"ח) ע' 229 ואילך. וש"נ.