ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקיא

[ה'תשל"ב]

כשא' מבנ"י חי שלא ע"פ ציווי הבורא לבנ"י – מובן כשאינו חש עצמו בטוב (אף שאינו יודע וטועה בהסיבה האמיתית).

ולכן לכל לראש – צריך לתקן הנ"ל. והובטח כאו"איגעת ומצאת.

ובכ"ז צ"ל הקדמת נעשה ( – בפו"מ) לנשמע (הבנה ע"י חקו"ד וכו'), ובפרט שכשאדם רעב (למזונו הגשמי או הרוחני) אינו מסוגל להעמיק ולשקו"ט שכליים וכיו"ב – משא"כ לאחרי שישביע רעבונו. ולכן תדחה פתרון השכלי דהשאלות ביהדות וכו' – עד שתתבסס בקיום בפו"מ.


יגעת ומצאת: מגילה ו, ריש ע"ב.

הקדמת נעשה . . לנשמע כו' ראה גם לעיל אגרת ט'תתקצח, ובהנסמן בהערות שם.

ובפרט שכשאדם רעב כו' ראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג. וראה גם תו"מ – התוועדויות חכ"ח ע' 48. וש"נ.