ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקיג

[ה'תשל"ב]

יסבירוה אשר כאו"א נמצא בעוה"ז ע"פ רצונו של השם ובשליחותו: לעשות טוב בעולם, ולכן ציוה השם ונשמרתם מאד לנפשותיכם (ופשיטא שנתן הכוחות במילואן – למלאות השליחות והשמירה).

מזה מובן ג"כ שהיצה"ר מנסה לבלבל ולמנוע בזה. ופשיטא היוקר והזכות דמילוי שליחות השם ולא להרשם מהיצה"ר. אזכיר עה"צ.


ונשמרתם מאד לנפשותיכם: ואתחנן ד, טו.