ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקכז

[ה'תשל"ב]

מובן שאין יסוד כלל ליפחוד לכתוב לי – שהרי השתדלותי היא לעזור כפי יכולתי – ולא ח"ו להכביד או לגעור וכיו"ב.

בתקופות מעבר בחיי האדם (מקטנות לבגרות, מבגרות לעמידה וכו') – ה"ה רגיש (sensitive) יותר ויציב (stable) פחות – ולכן ר ג י ל שאז נעשות אצלו שאלות חדשות או ספקות – שכשתעבור התקופה בעצמו ימצא הפתרון ובקל, אבל בעת המעבר נ"ל שזהו ספק גדול וכו'. וע"י שיחה עם אחר יסבירו שהפתרון פשוט וכו'. ולכן זה שאצלה כנ"ל – ה"ז כך אצל כו"כ ועובר במשך הזמן.

סיבה נוספת אצלה וגדולה היא: כשהתחילה "להרגיש לא נוח" באופן קל – הרי במקום הוספה בענינים המחזקים את בנ"י (שזהו תומ"צ) הרי ככתבה – מיעטה בהם! ומובנות התוצאות. ואף שהמיעוט בא ע"י פיתוי היצה"ר שכיון שע"פ חשבונו אין מגיע לה כלל עונש כזה (כההרגשה הנ"ל) ה"ז היפך היושר כלפי' ולכן דאַרף זי "אָפּטאָן" וכו' ומה בכלל השייכות בין קיום התומ"צ והרגשתה – שהקיום יועיל בזה?! (ולומר שזהו ענין דנסיון – לוינט ניט דעם יצה"ר, כמובן).

ובהתבוננות קלה מובן שזהו פיתוי ד"מלך זקן וכסיל": 1) אפשר זהו נסיון, וכנ"ל. 2) חשבון היצה"ר שאין מגיע כו' – "אפ"ל" חשבון שקר. והשייכות הנ"ל – כאו"א (ופשוט שגם היא בכלל) מאמין באמונה פשוטה שככתוב בכ"מ ובהסברה שתורתנו תורת חסד היא ולהיטיב לאדם גם בעוה"ז – טובה אמתית (ולכן אפשרי שבתחילה נראה הדבר קשה לקיימו – אלא שהתורה יודעת שדוקא עי"ז יבוא רוב טוב לאחרי זמן).

פשוט ג"כ ששכל התורה גדול ועמוק הוא משכל בנ"א החכם ביותר (ובפרט משכלו של אדם הנוגע בדבר) – ולכן אין פלא כלל באם קורה ובנ"א אינו מבין לפי שעה הטובה בשבילו בעוה"ז – ע"י שיקיים הוראת התורה (ובאם מקיימים הוראת רופא בנ"א לקחת pill שאינו מתוק – עאכו"כ שצ"ל קיום הוראות התורה).

[בירור ספקות שלה והרמת מצב רוחה – דוקא ע"י דבור ושקו"ט עם בחור בזה, וכבר עשתה כן פעמים אחדות – ע"פ תורה: אינו רצוי ואינו כדאי לא בשבילה ולא בשבילו. שמזה גם מובן: 1) שאין זה טוב בשבילם, 2) שבודאי תמצא אופן אחר המותר – להשיג הנ"ל, באם תרצה].

עוד סיבה להרגשתה וכו' (וג"ז נראה במכתבה עצמה): בכל העמודים לא נזכרה אף תיבה אחת וגם לא ברמז – ע"ד ח ו ב ת ה ק ד ו ש ה לעזור להזולת ובפרט לאלה שלא זכו שהוריהם יחנכום בדרך התומ"צ, יודיעום מה זה יהדות וכו' – אף ש(כמדובר באריכות קצת בההתועדות) הם זועקים לעזר –

עד כ"כ הצליח היצה"ר לפתותה שתתענין אך בעצמה והרגשותי'

וכשתעשה בהצלת הנ"ל – עכ"פ בדרך המיצוע – ומתוך חיות ושמחה (על זכותה הנפלאה ויכולת שניתנה לה בזה)

בודאי שתוטב ההרגשה וכו'.

*

נכנסו בתור (שנתארך ביותר – ע"י הטרדות דאה"ק ת"ו, עניני שנת הע' ו ע ו ד) וגם בזה תראה איך שפיתוי-הסברת היצה"ר אפ"ל היפך האמת. וק"ל.

אזכיר עה"צ ותבש"ט.


מצילום כתי"ק.

Pill: = גלולה.