ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקלד

[ה'תשל"ב]

ת"ח על הבשו"ט מפעולותיו בצ"צ. ובודאי ימשיך וגם יוסיף וה' יצליחו וזכות הרבים מסייעתו.

בנוגע למקוה – כדאי לעשות בכל הכיוונים (הן דהרב אייכענשטיין שי', הן בביהכנ"ס, הן לבנות). והכרח דעוד מקומות פשוטה.

בנוגע לפרנסתו – כדאי שיַמשיך במשרתו עתה. וכן באַקַאונטס פרטיים כפי האפשרי.

הנהלת מושב זקנים וכיו"ב – אינו ענין בשבילו.

קבלה.


מצילום כתי"ק.