ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ער

ב"ה, ר"ח כסלו, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד המתפללים ובראשם הגבאים דבית הכנסת

חב"ד ליובאוויטש אהבת ישראל, בני ברק

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי הידיעה על דבר חגיגת סיום כתיבת ספר תורה והכנסתו לביהכ"נ.

ומגלגלין זכות ליום זכאי, שהחגיגה תיערך בעשרה בכסלו יום הגאולה של כ"ק אדמו"ר האמצעי, ובתהלוכה ובשמחה רבה כיאות לגודל הענין וחשיבותו.

ולהעיר ולהאיר אשר ידוע כי גאולת כ"ק אדמו"ר האמצעי היתה על דרך גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן אשר מילא מקומו, שנתבשרו אודותה כשאמרו הכתוב בתהלים פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי, וכמסופר באגרת הקודש דאדה"ז.

אלא שבנוגע אדמו"ר האמצעי הי' זה בשיעור תהלים חדשי שאמר, ובנוגע לרבנו הזקן – בההוספה מה שאמר גם שיעור השבועי ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב, שהקביעות היתה אז כמו בשנה זו.

וידוע פירוש חכמינו ז"ל על הכתוב: מאי פדה בשלום נפשי, אמר הקב"ה כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומה"ע (ברכות תחילת דף השמיני).

והרי בהכנסת ספר תורה לבית הכנסת שלשת הענינים בזה: מתפללים עם הציבור, שזהו ענין בית הכנסת, גמילות חסדים – שהספר תורה נעשית לקריאה בו של כמה וכמה, ספר תורה דרבים, ועוסק בתורה, וביתר שאת וביתר עז, כידוע אשר בקריאה בתורה, גם זה שלא ידע מאי קאמר מקיים בזה מצות תלמוד תורה.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש יקויים סיום פירוש חכמינו ז"ל האמור, ובפועל – פדאני לי ולבני מבין אומות העולם.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בהנ"ל ובברכת חג הגאולה,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 572, והושלמה ע"ם צילום האגרת.

ומגלגלין . . זכאי תענית כט, א. וש"נ.

ידוע ראה בית רבי ח"ב ספ"ה בהערה.

הכתוב בתהלים נה, יט.

באגרת . . דאדה"ז אג"ק שלו ח"א אגרת לח. וש"נ.

אלא שבנוגע כו' ראה גם לקו"ש חכ"ה ע' 160 ואילך. וש"נ.

ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב פרש"י בראשית א, ז (מב"ר פ"ד, ו).

כידוע ראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב הי"ב. וש"נ.