ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'רחצ

ב"ה, ערב חנוכה, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שלמה יוסף שי' ציפל

שלום וברכה!

ת"ח בעד שימת לבבו במשלוח השמן זית.

ויהי רצון אשר כהוראת ימי חנוכה הבאים לקראתינו לטובה, שמצותם העיקרית היא מצות הדלקת נר חנוכה ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, יוסיף כל אחד ואחד מאתנו בהפצת נר מצוה ותורה אור בכל ג' הנקודות דמצות נר חנוכה:

משתשקע החמה – היינו שלא להתפעל כי החושך יכסה ארץ, ואדרבה,

על פתח ביתו מבחוץ – היינו להאיר ולקרב גם אלה שעדיין עומדים בחוץ,

מוסיף והולך בנר ואור מיום ליום.

והרי זה צנור וכלי לקבלת ברכות ה' באופן דמוסיף והולך, הן בעניניו הפרטיים והן בעניניו הכלליים, שאצל יהודי בכלל ואצל עסקן ציבורי בפרט, עולים בד בבד.

בברכה לימי חנוכה מאירים ולבשורות טובות בכל האמור.


מו"ה שלמה יוסף ציפל: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תת.

השמן זית ראה גם אגרת הנ"ל.

כהוראת ימי החנוכה ראה גם לעיל אגרת י'רצה, ובהנסמן בהערות שם.