ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שדמ

ב"ה, ז' אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לתקופת השנה לביקורו כאן, אף שכמובן וגם פשוט שגם במשך השנה פעמים רבות חשבתי והתבוננתי בפרטי הביקור וכללותו וכו', אבל הרי ידוע אשר בתקופת השנה מתחדשים הענינים ביתר תוקף ומתחדש גם הזכרון ומתעורר ביתר חיות וביתר עז,

לכן מצאתי לנכון לגלגל ולהתאים לימים אלו גם שילוח ההמחאה המצורפת בזה, בהמשך להידיעה זה מכבר ע"ד היזמה לכתיבת ספר-תורה בקשר עם יום ההולדת את כ', ובהשתתפות מיוחדת של תלמידי בתי הספר.

וההמחאה באה בתור השתתפות תלמידי ותלמידות – שיחיו – של בתי ספר החב"דיים, ובסכום מכוון.

ויהי רצון אשר התורה – שהיא חיינו ואורך ימינו ומאירה את החיים והימים, שהרי אין אור אלא תורה, כמו שנאמר ותורה אור – תאיר הגלוי שבחיים והנסתר שבחיים, וכמאמר הזוהר הידוע אשר ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא כולי דרגא על דרגא סתים וגליא (אחרי עג, א).

וכמנהג בני ישראל לקשר הענינים עם (הוראות) ימים אלו, וכהוראת רבנו הזקן "לעבן מיט דער צייט", הרי זה גם מעניני דימי הפורים הבע"ל, אשר אז קיימו וקבלו היהודים, קיימו (בימי אחשורוש) מה שקבלו כבר (במתן תורה).

ומענין לענין באותו ענין, מתאים לההוראה (שהיא גם נתינת כח) משנכנס אדר מרבין בשמחה, על אחת כמה וכמה ימי הפורים, יתן השי"ת שתתרבה השמחה אצל כ' וכל אשר לו שיחיו, הלוך והרבות הלוך ואור, בתוככי אחינו בני ישראל בכל מקום שהם. ובפרט באה"ק ת"ו, ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ובירושלים עיר הקודש עלי' נאמר והתפללו אל הוי' דרך העיר אשר בחרת,

ולכל או"א וכולנו יחד יהי' אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטו וכדחז"ל.

המכתב דו' שבט בעתו נתקבל ות"ח.

בהוקרה ובכבוד ובברכת פורים שמח,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. מצו"ב העתק שני מכתבים אשר תקותי שיענינו את כ'.


חלקה נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 344, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

לביקורו כאן בחג הפורים תשל"א. ראה גם לעיל אגרת י'קכ.

הרי ידוע ראה רמ"ז בספר תיקון שובבים. הובא ונתבאר בספר לב דוד (להחיד"א) פכ"ט.

לכתיבת ספר תורה כו' ראה גם לקמן אגרת י'שנג.

אין אור אלא תורה תענית ז, ב.

שנאמר משלי ו, כג.

וכהוראת רבנו הזקן ראה סה"ש תש"ב ע' 29. "היום יום" ב' חשון.

קיימו . . כבר אסתר ט, כז. שבת פח, א.

לההוראה . . נתינת כח ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.

משנכנס אדר מרבין בשמחה תענית כט, סע"א. מג"א או"ח הל' מגילה סו"ס תרפו.

ארץ . . שנה עקב יא, יב.

עלי' נאמר מלכים-א ח, מד. וראה ברכות ל, א. שו"ע אדה"ז או"ח הל' תפלה רסצ"ד.

אורה . . ויקר אסתר ח, טז.

וכדחז"ל מגילה טז, ב.