ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך כז

ט'תתקצה

ב"ה, ח' תשרי, ה'תשל"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שנשלח לו היום – מענה למכתביו:

במענה למכתביו לא יצא מארץ הקודש. מכתב בא. חתימתי.

בהוספה להנ"ל: דין ברור הוא בש"ס וברמב"ם, אשר בנידון שלו אסורה היציאה מארץ הקודש. ויתענין בהסתדרות מתאימה בארה"ק ובשידוך מתאים, וה' יצליחו.

בודאי יודיע מקבלת הנ"ל ויפעול כהוראה ברורה דתוה"ק.

בברכת חוגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א


ט'תתקצה

חלק מהאגרות הן מהעתק המזכירות וחלק מצילום האגרת. בהערות נסמן אם מקורה אחר, או שכבר נדפסה במקום אחר, בלקו"ש וכיו"ב.

דין ברור הוא בש"ס וברמב"ם ראה כתובות קיא, א. ב"ב צא, א. ע"ז יג, א. רמב"ם הל' אבל ספ"ד. הל' מלכים פ"ה ה"ט.