ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תתקצז

ב"ה, חוהמ"ס, ה'תשל"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה משה אברהם שי'

שלום וברכה!

מאשרים אנו בזה קבלת מכתבו מח' תשרי והקודמו, ומועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק לו:

כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה בירושלים עיר קדשנו ותפארתנו תובב"א ע"י משיח צדקנו, בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א.

בשעה ששמחה הכפולה, שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל עמנו, הקרובים והרחוקים לעת עתה גם יחד, תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בירושלים השלימה, בירה הנצחית של עמנו הנצחי ככתוב בתורתנו הנצחית.

ויהי רצון שתתאים ירושלים ליעודה שממנה תצא תורת השם ודבר השם, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עלי' ועל עמינו גוי אחד בארץ, ובקרוב ממש נזכה ונראה קיום ההבטחה כי אלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה, בגאולתנו האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

המשתתף בשמחתם שמחתנו וחותם בתפלה לשנת שמחה ותורה, מנוחה ונחלה,

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל בעתו.

בכבוד ובברכת החג.

[mazkir1]מזכיר[/mazkir1]


מו"ה משה אברהם: יפה, ירות"ו. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תקעט, ובהנסמן בהערות שם.

ליעודה ישעי' ב, ג.

וראו . . עלי' ע"פ לשון הכתוב – תבוא כח, יו"ד.

גוי אחד בארץ שמואל-ב ז, כג. ועוד.

ההבטחה תהלים סט*, לו-ז.

*) הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן אשתקד, ע"פ המנהג המקובל מהבעש"ט לומר בכל יום הקאַפּיטל תהלים המתאים לשנות חייו – ראה סה"מ י"א ניסן ח"א ע' 1 ואילך ובהנסמן שם הערה 10.

מנוחה ונחלה ראה זבחים קיט, סע"א: רשב"י אומר: זו וזו – מנוחה ונחלה – ירושלים.