ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תתקצט

ב"ה, כ"ו תשרי, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ כו'

מו"ה אברהם מיכאל שי' הסופר

שלום וברכה!

במענה למכתבו, וכבקשתו נשלח המענה שלא בתור, בו כותב ע"ד לימודיו של בנו שי',

הנה בכלל בכגון זה צריך להתיישב במחנכים י"ש על אתר המכירים בנו. ובטוחני, בידעי היחס אליו ולמשפחתו מצד אנ"ש במלבוירן שבודאי יעשו כל התלוי בהם לעזור לו בפתרון שאלת חינוך בנו שי'.

ויהי רצון שביחד עם זוג' שתחי' יגדלו כל ילידיהם שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות הנכונה ומתוך הרחבה.

בברכה לבשורות טובות.


מו"ה . . הסופר: אגרת נוספת אליו – לקמן אגרת י'נ.

י"ש = יראי שמים.