ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך כח

י'תקנח

ב"ה, ה' תשרי, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר מאיר שי' ליפשיץ

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, והנני מודה לו על האיחולים והגיונות לבו המובעים במכתבו.

וכבר מלתי אמורה בכגון דא בתורתנו הק' בברכת ה' לאברהם אבינו, ואברכה מברכיך, שכל המברך מתברך מה' מקור הברכות מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

ובהכנסנו לשנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובפרט להצלחה בתפקידו האחראי מתוך שלום ושלוה, וכלשון הכתוב ונתתי שלום בארץ גו'.

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה.


חלק מהאגרות הן מהעתק המזכירות וחלק מצילום האגרת. לא נסמן בהערות אלא אם מקורה אחר, או שכבר נדפסה במקום אחר, בלקו"ש וכיו"ב.

וכבר מלתי אמורה . . שכל המברך מתברך ראה סוטה לח, ב. ירושלמי ברכות ספ"ח, הובא בתוד"ה ואברכה – חולין מט, א. וראה לקו"ש ח"ה ע' 422 הערה 6.

ואברכה מברכיך לך לך יב, ג.

מידו המלאה . . והרחבה נוסח ברכה ג' דברכת המזון.

וכלשון הכתוב בחוקותי כו, ו.