ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקסא

[ז' תשרי, ה'תשל"ג]

הכוונה פנימית [בענין לסדר ספריות], שכשיבואו לבקש ספר ימשיכום לשיחה (קלה) ע"ד יהדות וכו'. ובאם אפשר לסדר בהנ"ל שיהי' מקום נקי ויפה גם לשיחה נעימה וכו' - מובן שטוב לעשות כן.


מצילום כתי"ק, מענה להנהלת צעירי אגודת חב"ד המרכזית, על גליון מכתבם מז' תשרי ה'תשל"ג, שבו כותבים:

בקשר שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א אתמול [התוועדות ו' תשרי], בענין לסדר [ספריות], ישנה הצעה לסדר [ספריה] בבייסמענט של הבנין ופרצת [בנין צאגו"ח] 305 קינגסטאן עוו. שהמקום רחב ידים ... והננו שואלים אם נכון הדבר לסדר שם. ואם נכון, ברכתו הק' שתהי' בהצלחה רבה.

במשך השנה נפתחה הספריה, ואח"כ הוסב שמה אל "ספריית לוי יצחק", ע"ש אביו של כ"ק אדמו"ר. ראה "התקשרות" גליון קטז ע' 12.