ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקסב

ב"ה, בין כסה לעשור, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יצחק שי' אגסי

שלום וברכה!

בנועם ובהוקרה נתקבל זה עתה מכתבו מה' תשרי, והנני מודה לו על הברכות. וכבר מלתי אמורה בכגון דא בתורתנו הק' בברכת ה' לאברהם אבינו, ואברכה מברכיך, שכל המברך מתברך מאת ה' מקור הברכות, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בעת רצון אזכיר את מר ואת זוג' ובתם שי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלות לבבו לטובה בכל הענינים שכותב במכתבו, ויהי רצון שיבשר בשורות טובות בתוכן מכתבו.

ובהכנסנו לשנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ברכת חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובפרט להצלחה בעניניו הכלליים והפרטיים. ובמיוחד מנוחה ונחלה בירושלים העתיקה והנצחית, עיה"ק.

בכבוד ובברכה.


וכבר מלתי אמורה . . שכל המברך מתברך ראה גם לעיל אגרת י'תקנח, ובהנסמן בהערות שם.

ואברכה מברכיך לך לך יב, ג.

מידו . . והרחבה נוסח ברכה ג' דברכת המזון.

מנוחה ונחלה בירושלים ראה זבחים קיט, סע"א: רבי שמעון בן יוחי אומר: זו וזו – מנוחה ונחלה – ירושלים.