ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקסג

ב"ה, בין כסה לעשור, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר רחבעם עמיקם שי' הכהן, זאבי

שלום וברכה!

בעתו נתקבל הפ"נ עבורו ועבור בני ביתו שיחיו, ובעת רצון אזכירם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלות לבבם לטובה.

ובהכנסנו לשנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ברכת חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.


מכתב בנוסח דומה נשלח לכמה אישי צבא ואישי ציבור באה"ק.

מר רחבעם עמיקם זאבי אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו ט'תתלג, ובהנסמן בהערות שם.