ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקסו

ב"ה, ערב חגה"ס, ה'תשל"ג

במענה לשאלתם בנוגע לעמדתי לבחירות הרבנות הראשית

- ולהקדים שהענין נוגע גם לבחירת רבנים באיזה מקום שהוא באה"ק ובחו"ל -

מתאים לעמדתי בעת הבחירות להרבנות הראשית בפעם הקודמת, עמדה המיוסדת על המבואר בכמה מקומות מהם שו"ת חתם סופר הידועות,

הנני נגד הדחת רב ממשרתו בסיום זמן חוזה וכיו"ב, ואין זה פוגע כלל ח"ו בכבודם של המועמדים נגדו, וכפי שכתבתי בבחירות הקודמות.

מ. שניאורסאהן


נדפס ב"התקשרות" גליון פא ע' 15. ברשימות הר"א וואלף (הוראה שע"י הרב חדקוב): לפרסם המכתב ולהביאו לידי הרב זוין ורבני אנ"ש הבוחרים, והפרסום יהי' לאחר יו"ט.

מתאים לעמדתי ראה לעיל חכ"ז אגרת י'תפו, ובהנסמן בהערות שם.

שו"ת חתם סופר הידועות או"ח סי' רה-ו. חו"מ סי' כב.