ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקסז

ב"ה, חוהמ"ס תשל"ג

ברוקלין.

כבוד המשתתפים בהקפות שניות בנחלת הר חב"ד בארצנו הקדושה ת"ו, בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים בשמחת תורה בכל מקום שהם - שליט"א

בשנת השמיטה והמנוחה ובשעה ששמחה כפולה, שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת את כל עמנו מקצה הימין ועד קצה השמאל ומאחדת אותו.

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בארצנו הקדושה, ארץ אשר עיני ה' אלקיך (נותן התורה) בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ויהי רצון שתהא המנוחה והשלום בארץ ובכל מושבות בני ישראל ויקויים הכתוב: בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם ואולך אתכם קוממיות (בקומה זקופה).

ועד שכל אחד ואחת יאמר: כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז

ויקויים היעוד רצית ה' ארצך שבת שבות יעקב בשובה ונחת,

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

המשתתף בשמחתם שמחתנו וחותם בכבוד ובתפילה לשנת שבת להשם, שמחה בהשם ובלמוד תורתו ובקיום מצותיו מתוך מנוחה ושמחה,

מנחם שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 581. לתוכנה ראה גם אגרת הבאה.

ששמחה כפולה ראה גם לעיל חכ"ז אגרת ט'תתקצז. י'רסב. לקו"ש חי"ד ע' 168.

ארץ . . שנה עקב יא, יב.

בחוקותי . . תשמרו בחוקותי כו, ג.

והייתי . . לעם שם, יב.

ואולך אתכם קוממיות (בקומה זקופה) שם, יד ובפרש"י.

כמופת . . עוז תהלים עא, ז (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).

היעוד תהלים פה, ב. וראה מדרש תהלים עה"פ השייכות ל(שנת ה)שמיטה.

בשובה ונחת ישעי' ל, טו.

שבת להשם בהר כה, ב. וכדלעיל אגרת י'תקס.