ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקסח

ב"ה, חוהמ"ס תשל"ג

ברוקלין.

כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה בירושלים עיר קדשנו ונחלתם הנצחית של כל בני ישראל, בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים בשמחת תורה בכל מקום שהם - שליט"א

בשנת השמיטה והמנוחה ובשעה ששמחה כפולה, שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת את כל עמנו מקצה הימין ועד קצה השמאל ומאחדת אותו.

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בירושלים בירה הנצחית של עמנו הנצחי ככתוב בתורתנו הנצחית.

ויהי רצון שתהא המנוחה והשלום בארץ ובכל מושבות בני ישראל ויקויים הכתוב: בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם ואולך אתכם קוממיות (בקומה זקופה).

ועד שכל אחד ואחת יאמר: כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז

ויקויים היעוד רצית ה' ארצך שבת שבות יעקב בשובה ונחת,

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

המשתתף בשמחתם שמחתנו וחותם בכבוד ובתפילה לשנת שבת להשם, שמחה בהשם ובלמוד תורתו ובקיום מצותיו מתוך מנוחה ושמחה,

מנחם שניאורסאהן


לתוכנה ראה גם אגרת הקודמת.

בשנת השמיטה ראה לעיל אגרת י'תקס.