ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקסט

ב"ה, כ"ה תשרי ה'תשל"ג

[ רוסית], ולהוציא הנ.ב.

[תרגום חפשי]

במענה למכתבו מכ' תשרי,

יתן הקב"ה שמכאן והלאה יוכל לכתוב רק בשורות טובות בטוב הנראה והנגלה, אודות עצמו, ובכל מה שכותב עליו.

מובן מעצמו, שהוספה והידור בלימוד התורה והמצוות מוסיפים בברכת השם בכל המצטרך, וכמה שלא תהי' טובה ההנהגה בתורה ומצוות, תמיד אפשר להוסיף, שהרי הם ניתנו מהשי"ת שהוא בלתי מוגבל.

מצו"ב העתקי מכתביי בקשר עם התחלת השנה, שהרי תוכנם שייך לכל ימי השנה הבאה.


מר צבי שי' אפשטיין אגרת נוספת אליו - לקמן י'תשצה.

מכתביי . . השנה לעיל י'תקס, וחכ"ז י'תעח.