ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקע

[שלהי תשרי, ה'תשל"ג]

ת"ח ת"ח על הבשו"ט הנ"ל. ואין לשער כלל גודל הענין וערכו (ונוסף ע"ז - גם הדוגמא מופתית למק"א שיעשו ג"כ עד"ז לעת הצורך וכו'). ויה"ר - שע"פ מרז"ל הידוע - יזכו לקבלת פני השכינה בביהמ"ק הג'. וגם בנתיים - יבש"ט ובכל הענינים.

כדאי לסדר שיהי' מונח שם "ספר לאורחים" (שהרוצה - ירשום בו רושמו וכיו"ב).

הסה"כ הכספי?

אזכיר עה"צ.


מענה למו"ה משה זאב ירוסלבסקי, על גליון מכתבו משלהי תשרי ה'תשל"ג. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקפד, ובהנסמן בהערות שם.

ת"ח . . הנ"ל ארגון הכנסת אורחים (אש"ל) עבור האורחים שהגיעו לשהות במחיצת כ"ק אדמו"ר. וראה גם שיחת ש"פ האזינו, שבת שובה שנה זו ("שיחות קודש" תשל"ג ח"א ע' 46).

מרז"ל הידוע שבת קכז, סע"א. שבועות לה, א. רמב"ם הל' אבל פי"ד ה"ב. וראה לקו"ש חכ"ה ע' 70 ואילך.