ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקעב

ב"ה, ראש חודש מרחשון, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר חיים שי' בר לב

שלום וברכה!

בנועם נתקבל מכתבו מכ"א בתשרי ות"ח על הברכות, וכל המברך מתברך מאת ה' מקור הברכות, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

ובפרט שזה עתה באנו מחודש תשרי, שתחילתו ראש-השנה, וכמדובר כמה פעמים בדיוק "ראש" השנה, שהוא בדוגמת הראש, אשר כל אברי הגוף מושפעים ומתנהלים על ידו, וכן הוא בנוגע לכל ימות השנה המושפעים מראש השנה.

ויהי רצון שכן יהי' בפועל ממש, הן מצד ברכת ה' לשנה טובה ומתוקה והן מצד האדם והצנורות והכלים לקבל ברכת ה' בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה למר ולזוג' ולילידיהם שיחיו ובפרט להצלחה מרובה במשרתו הכי נעלה.


מכתב בנוסח דומה נשלח לכו"כ.

מר חיים בר לב רמטכ"ל צה"ל. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ו ט'תתלח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן י'תשכב.

וכל המברך מתברך ראה סוטה לח, ב. ירושלמי ברכות ספ"ח, הובא בתוד"ה ואברכה – חולין מט, א.

מידו . . והרחבה נוסח ברכה ג' דברכת המזון.

וכמדובר כמה פעמים ראה גם לעיל אגרת י'תקס, ובהנסמן בהערות שם.