ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקפב

ב"ה, ט"ו מרחשון, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי צבור בעל מרץ ורב פעלים כו' מו"ה שמואל טובי' שי'

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי מכתבו בו מבשר טוב ע"ד גמר בנין המקוה בק"ק דילי' ברוב פאר, וכותב גם כן ע"ד ההידורים שבזה.

ואם בכל המצות ההידור ענין גדול הוא, עאכו"כ בנוגע למקוה שיש צורך להדר ככל האפשרי, שהרי קיום מצוה זו - נוגע ומשפיע על הנולדים כו' היינו לדורות ולדורי דורות.

ואם בכל התקופות כך, עאכו"כ בדורנו דור יתום, ועד שיש כמה שנמנעים לדבר עד"ז מטעמים שונים ומשונים - שלכן החובה עוד יותר גדולה לפרסם גודל ההכרח שבענין טהרת המשפחה וכו'.

ואפשריות וזכות מיוחדת לעיר מיאמי בזה, כי כיון שבכמה תקופות בשנה באים שם מכמה עיירות ומדינות וכו', הרי כל ענין של מצוה שנעשה שם בהידור ובפרסום המתאים, לא רק טוב הוא לעיר ותושבי' הקבועים והמבקרים עצמם, אלא שאח"כ יש לזה השפעה רבה וענפה - ע"י המבקרים והאורחים בשובם למקומם.

ויהי רצון שתהי' הפתיחה בשעה טובה ומוצלחת, ותמלא המקוה תפקידה בשלימות - להפיץ קיום מצות הטהרה במיאמי וסביבותי'.

ויהי רצון שבקרוב ממש נזכה לקיום היעוד: מקוה ישראל הוי' גו' וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם (ולהעיר מרמב"ם הל' מקואות בסופן),

בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, שתמלא הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

ולהעיר מענינא דיומא (פרשת השבוע דחגיגת הפתיחה - ואלה תולדות יצחק) בקשר לענין מקוה ממדחז"ל נפלא (בעה"ט כו, כב) שבגלות יון שגזרו שלא יטבלו נעשה להם נס ונזדמן להם מקוה לכאו"א כו'.

וממדרש להלכה שיש ללמוד מזה שמקוה מים דנס ג"כ מטהרת (וידועה השקו"ט בכיו"ב בנוגע לשמן נס דחנוכה וחטין שירדו בעבים (מנחות סט, ב)). ואין להביא ראי' מבארה של מרים דשאני - דהכתוב קראו מים (ע"ד משנה דמקואות פ"ה מ"ד).


מו"ה שמואל טובי' שי' שטרן. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ז י'רעט, ובהנסמן בהערות שם.

בק"ק דילי' מיאמי.

היעוד ירמי' יז, יג. יחזקאל לו, כה. משנה סוף יומא (פה, ב).

שתמלא . . מכסים ישעי' יא, ט. וראה רמב"ם הל' מלכים בסופן.

ממדחז"ל ראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח' תקנ.

וידועה השקו"ט ראה גם לקו"ש חט"ו ע' 185 ואילך. וש"נ.

מבארה של מרים דאיתא בשבת (לה, א): אמר רב מעין המיטלטל טהור (מלקבל טומאה, וטובלין בו, רש"י), וזהו בארה של מרים.