ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקפט

ב"ה, כ"ה חשון, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לקראת יום ההולדת, הנני בזה להביע ברכתי לשנת בריאות והצלחה לאריכות ימים ושנים טובות.

וידוע (תו"א יח, ד) דיוק אדה"ז בזה - ליום שכולו ארוך שגם בתחילתו הוא ארוך, שבזה תתורץ הקושי' שלכאורה מהו ענין הנוסח דאריכות ימים ושנים, כיון שימים בכלל שנים. אלא הפירוש הוא שכל יום ויום מהשנים טובות - הוא יום ארוך, היינו שהוא ממולא בתוכן טוב שעושה את היום לאריכות גדולה ועד לאין שיעור. וכמו שרואים במוחש, שלפעמים ברגע אחד, ובפרט רגע של שמחה גדולה, ששמחה פורץ גדר והגבלה, הרי היא חוי' מלאה תוכן עד בלי גבול.

כרגיל בבני ישראל לקשר כל ענין בזמן המיוחד בו נמצא, הרי נקודה מיוחדת בשנה זו שמתחילה בהקביעות דראש השנה שחל להיות בשבת, והשנה היא שנת שבת לה', וראש השנה ללימוד החסידות ודרכי החסידות, הוא יום י"ט כסלו, גאולת רבנו הזקן ויום ההילולא של הרב המגיד ממזריטש, שהשנה היא שנת ה-200 להסתלקותו, גם כן חל להיות בשבת.

והרי שבת הוא ענין של עונג (וקראת לשבת עונג) ומנוחה, כן יהי' למר ולכל אשר לו.

בהוקרה ובכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 376, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ז י'א, ובהנסמן בהערות שם. לקמן י'תרי. י'תשלח. י'תשנב. י'תשצא. י'תתע. י'תתקיא. י'תתקכה.

ליום שכולו ארוך ראה קידושין לט, ב. וש"נ.

ששמחה פורץ גדר ראה סה"מ תרנ"ז ע' רכג ואילך.

בהקביעות ראה גם לעיל אגרת י'תקס, ובהנסמן בהערות שם.

שבת לה' בהר כה, ב. שם, ד.

י"ט כסלו . . בשבת ראה גם לקמן אגרות י'תרפז. י'תרצד.

והרי שבת ראה גם לקמן אגרת י'תקצד.

וקראת לשבת עונג ישעי' נח, יג.