ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקצ

ב"ה, כ"ה חשון, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מרת גולדה תחי' גרינברג

מעון עולים, כפר חב"ד

ברכה ושלום!

מאשר אני קבלת מכתבה מי"ז חשון, עם המצורף אליו - תרגום לרוסית של שיחה בקשר עם חנוכה.

ולעצם התרגום, כיון שהמדובר הוא על דבר הדפסה והפצה וכו', בפרט בין העולים החדשים, שבזה הרי העיקר תגובת הקוראים, צריך לברר תגובה זו של הקוראים מסוג האמור, כלומר אלה שעלו לאחרונה משם, שמן הצורך שיהי' מתאים לסגנון ולביטויים, והעיקר למונחים שהורגלו בהם.

וכבר בקשתי את הנהלת אירגון האקדמאיים שמרכזו בכפר חב"ד שירכזו הידיעות והפעולות בשטח זה, בכדי למנוע הכפלות וכו'. ותקותי שיודעת על דבר אירגון זה ועומדת עמם בקישור.

בברכה לבשורות טובות בהאמור, ועוד ועיקר לבשורות טובות בעניני' הפרטיים אודותם התכתבנו.


אירגון האקדמאיים אגודת האקדמאים שומרי מצוות יוצאי רוסיה (שמי"ר). ראה לעיל חכ"ז אגרות י'תלה. י' תקנז. לקמן י'תשפב. י'תתמב. י'תרמח. י'תרמט. י'תשטז.